« Het is weer BETT tijd | Main | Focus op het contact met de hoger onderwijsinstellingen »
vrijdag
feb222013

Hoera, een zusje!

De SURForganisatie heeft er per 1 januari een zusterorganisatie bij: SURFsara. Om elkaar beter te leren kennen organiseerden SURF en SURFsara een fusiebijeenkomst. Maartje Dekens, verantwoordelijk voor communicatie binnen SURFmarket, was erbij en peilde de sfeer.

De komst van SURFsara binnen de SURF-gelederen was aanleiding voor een feestje én een kennismaking, aangezien de SURF-organisatie met de komst van SURFsara flink is gegroeid. In het Tobacco Theater in Amsterdam hebben we met elkaar het glas geheven, elkaar in de ogen gekeken en staan deinen op de muziek tijdens het ‘officieuze fusiefeestje’ op 11 februari (#MTP).


 Hoewel SURFsara inmiddels een kleine twee maanden bij de SURF-organisatie hoort willen we hen, via deze weg, toch nog van harte welkom heten. Bij deze dus: Welkom SURFsara!


Op SURF.nl staat beschreven waarom deze fusie tot stand kwam: “De fusie draagt bij aan de versterking van de ICT-infrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek. Universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen krijgen één loket voor alle vragen over ICT-faciliteiten voor onderzoek, bedrijfsvoering en onderwijs. Ook het bedrijfsleven en de topsectoren zullen de komende jaren profiteren van de kennis en vaardigheden die door de hogeronderwijsinstellingen met de hoogwaardige e-Infrastructuur ontwikkeld worden.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>